11.1 Juridische fusie; inleiding

In dit hoofdstuk staat de juridische fusie centraal. Juridische fusie is een rechtsfiguur die geregeld is in Titel 7 van Boek 2 (art. 2:308 e.v.). Dit hoofdstuk bespreekt alle fasen van een juridische fusie en geeft modellen voor de documentatie. Sinds 2008 is het voor kapitaalvennootschappen mogelijk een grensoverschrijdende fusie aan te gaan (art. 2:333b tot en met art. 2:333l). De grensoverschrijdende fusie wordt in dit onderdeel buiten beschouwing gelaten, zie daarvoor onderdeel 17.4.4.

Zie voor een aantal algemene handelingen die de notaris bij elke juridische fusie moet verrichten de onderdelen 1.1 tot en met 1.4 en zie voor kapitaalbescherming hoofdstuk 14.

11.1.1 Rechtsgevolgen juridische fusie

Juridische fusie is het samengaan van twee of meer rechtspersonen, die daarna economisch als een eenheid onder centrale leiding functioneren. De meest verregaande vorm van fusie is de zogenaamde juridische fusie. Hierna wordt de term fusie gehanteerd voor het begrip ‘juridische fusie’.

Juridische fusie moet onderscheiden worden van aandelenfusie en bedrijfsfusie. Van aandelenfusie is sprake bij een aandelenoverdracht. Bij een bedrijfsfusie worden activa en passiva afzonderlijk overgedragen. De enige vorm van fusie waarbij sprake is van vermogensovergang onder algemene titel is juridische fusie. Het gehele vermogen gaat onder algemene titel over. Indien het de bedoeling is dat bepaalde vermogensbestanddelen niet overgaan, dienen deze voorafgaand aan de juridische fusie uit het vermogen van de verdwijnende vennootschap/rechtspersoon aan een derde geleverd te worden.

Een omschrijving van juridische fusie vindt men in art. 2:309: ‘Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij één van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.