1.6 Handelsregister

1.6.1 Functie handelsregister

Het handelsregister is ingesteld in 1921 bij de Handelsregisterwet met het doel informatie te verstrekken met betrekking tot de aan het economisch verkeer deelnemende subjecten. Het handelsregister wordt gehouden door de Kamers van Koophandel. De instelling van de Kamers van Koophandel is geregeld in de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1997. Ter bevordering van het doel worden in het handelsregister ondernemingen en rechtspersonen geregistreerd, hun rechtsvorm en de bij de onderneming/rechtspersoon betrokken personen die namens de onderneming of rechtspersoon kunnen optreden of voor de nakoming van door de ondernemer gesloten overeenkomsten aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorop staat het dienen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Naast deze rechtszekerheidsfunctie heeft het handelsregister sinds het ontstaan ook een informatieve functie van meer algemene aard. De Kamer van Koophandel moet de samenstelling van de bedrijvigheid in haar regio kennen om bijvoorbeeld statistische overzichten te kunnen maken voor beleidsadvisering aan de overheid, maar ook om (potentiële) ondernemers te kunnen adviseren over vestigingsplaatsen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet (Hregw) per 1 juli 2008 heeft het handelsregister een derde functie erbij: het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van de overheid. Deze nieuwe functie houdt verband met het feit dat het handelsregister deel is gaan uitmaken van een stelsel van basisregisters. art. 2 Hregw geeft deze doelen aan. Het is de bedoeling dat ondernemers onder de nieuwe wet bepaalde gegevens slechts eenmalig verstrekken aan het handelsregister en voorts dat de overheid (verplicht) gebruik maakt van het handelsregister als unieke bron van deze gegevens.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.