1.4 Recherche aandelen

1.4.1 Inleiding

Sedert 1 januari 1993 moet ingevolge art. 2:86 lid 1 voor de NV en art. 2:196 lid 1 voor de BV de levering en de uitgifte van aandelen op naam geschieden volgens een daartoe bestemde akte verleden ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris.

Volgens de wetgever omvat de term levering in de zin van art. 2:86 lid 1/art. 2:196 lid 1 tevens de vestiging, overdracht, afstand en toedeling van beperkte rechten zoals vruchtgebruik en pandrecht, zodat ook hiervoor het vereiste van de notariële akte geldt (Kamerstukken II 1991/92, 21155, nr. 7, p. 4).

De redenen voor de invoering van een nieuwe regeling waren op de eerste plaats het voorkomen van aantastbare aandelenoverdrachten en de daarmee samenhangende rechtsonzekerheid.
De tweede reden was bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Zie over beide redenen nader P.P. de Vries, ‘De rol van de notaris bij levering van aandelen in een BV’, WPNR 2016/7119.

Uit de eerste hierboven genoemde reden om een notariële akte voor te schrijven vloeit voort dat de notaris waarborgt dat aan alle wettelijke en statutaire formaliteiten wordt voldaan en de verplichting van de notaris om een ‘titelrecherche’ te doen. Daarmee voldoet de notaris aan de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm. Hiervoor zullen de benodigde recherches moeten worden uitgevoerd.

Ook ten behoeve van de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik bij de levering van aandelen zal de behandelaar het nodige moeten onderzoeken.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.