1.2 Eerste recherche

De behandelaar zal een eerste recherche moeten verrichten naar de personen die bij de rechtshandeling betrokken zijn en begeleid moeten worden. Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Hierna wordt eerst de recherche behandeld die bij natuurlijke personen verricht moet worden, daarna komt de recherche bij rechtspersonen aan bod.

De identiteit van de bij een notariële akte handelende (rechts)personen (partijen en vertegenwoordigende personen) moet aan de notaris bekend zijn op grond van art. 39 Wna.

Naast de identiteit moet worden vastgesteld of de bij de rechtshandeling betrokken partijen handelingsbevoegd en -bekwaam zijn de betreffende rechtshandeling te verrichten.

Ten slotte moet ook de rechtshandeling op zichzelf deugdelijk zijn. De behandelaar moet zich als aandelen in kapitaalvennootschappen of onroerende zaken object van de rechtshandeling zijn vergewissen van het object en de titel van de rechtshandeling, alsmede van de bevoegdheid van de beschikkende persoon. Dit laatste onderzoek ziet op de titel op grond waarvan de beschikkende persoon zelf aandelen of registergoederen houdt.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.