16.3 Jaarrekening als verantwoordingsdocument

16.3.1 Inleiding

16.3.1.1 Formeel jaarrekeningenrecht

Het formeel jaarrekeningenrecht omvat de administratieverplichting, het geheel van regels met betrekking tot de totstandkoming het jaarlijks financieel verslag en de openbaarmaking ervan van en die betreffende de naleving van deze regels met inbegrip van de sanctionering. Wij zullen enkele daaraan verbonden aspecten hierin kort bespreken.

16.3.1.2 Administratieplicht

Onze wetgeving kent in tegenstelling tot dat van een aantal omringende landen geen gedetailleerde boekhoudvoorschriften voor ondernemingen en rechtspersonen behoudens sectorale, andere bijzondere of specifieke wetgeving. In het BW (art. 3:15i resp. art. 2:10) is alleen voorgeschreven dat eenieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent resp. een privaatrechtelijke rechtspersoon, van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende het beroep of bedrijf, resp. zijn werkzaamheden overeenkomstig de eisen die voortvloeien uit het bedrijf of beroep resp. uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie moet voeren en de daarbij behorende stukken op zodanige wijze moet bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Algemeen wordt aangenomen dat de inrichting van de administratie afhankelijk is van de aard en omvang van het bedrijf of beroep resp. de werkzaamheden van de rechtspersoon. Als orgaan van de rechtspersoon op wie de administratieplicht rust is wettelijk het bestuur aangewezen. Bij een rechtspersoon heeft de administratieplicht betrekking op de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alle werkzaamheden ongeacht waar verricht. In art. 3:15i BW gaat het om de vermogenstoestand van de ondernemer of zelfstandige beroepsbeoefenaar en om zijn hier te lande in het kader van dat bedrijf of beroep verrichte werkzaamheden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.