16.2 Verslaggevingskaders

16.2.1 Inleiding

Welke regels met betrekking tot de totstandkoming, inhoud en openbaarmaking van de financiële verslaggeving in concreto aan de orde zijn, is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Hierbij speelt een rol welke rechtsvorm de organisatie heeft, waar zij gevestigd is, of van haar al dan niet effecten tot de handel op een gereglementeerde of vergelijkbare markt zijn toegelaten en zo ja waar, of zij al dan niet deel uitmaakt van een groep, en of zij zich al dan niet aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van een andere maatschappij dan wel een andere maatschappij zulks voor de haar heeft gedaan.

Voor alle (commerciële) ondernemingen gelden vrij algemeen geformuleerde voorschriften ten aanzien van de administratie en het opstellen van (fiscale) verantwoordingen en de inhoud ervan. Globaal gesteld kan ervan worden uitgegaan dat de uitgebreidere jaarrekeningenvoorschriften zoals bijvoorbeeld opgenomen in titel 9 Boek 2 BW, gelden voor rechtsvormen waarbij de aansprakelijkheid is beperkt. De ratio hiervan is, zo wordt wel gesteld, de notie dat wie met beperking van de aansprakelijkheid deelneemt aan het economisch verkeer (voor eigen gewin) transparant moet maken wat aan waarde wordt ingezet. Met deze notie hangt ook samen het feit dat de financiële gegevens openbaar moeten worden gemaakt. Veelal is de jaarrekeningwetgeving in de plaats van vestiging bepalend. Indien in groepsverband wordt geopereerd kan soms ook andere wetgeving een rol spelen. Als effecten tot de handel op een gereglementeerde markt of vergelijkbare markt zijn toegelaten dan wel op een dergelijke markt worden verhandeld is het gebruikelijk dat verdergaande eisen ten aanzien van de informatieverstrekking aan de aandeelhouders en derden worden gestel.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.