16.1 Algemene inleiding

16.1.1 Betekenis van de jaarrekening in de notariële praktijk

In nagenoeg alle verslaggevingsstelsels is als vereiste voor de jaarrekening van organisaties dat deze een getrouw beeld moet geven van het vermogen (activa, passiva), de financiële positie en het resultaat van de organisatie en dat het bestuursverslag een getrouw overzicht moet geven van de ontwikkeling en resultaten van de werkzaamheid van de organisatie en haar positie tijdens het verstreken boekjaar, tezamen met een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie is geconfronteerd. Voor het bereiken hiervan zijn in deze stelsels nadere voorschriften geformuleerd die per stelsel kunnen verschillen. Tevens is hierbij bepaald dat als de voldoening aan de voorschriften niet voldoende is om een getrouw beeld te geven, zodanig aanvullende informatie in de toelichting moet worden verschaft dat dit beeld wél wordt bereikt en dat als in uitzonderlijke gevallen de naleving van een voorschrift niet leidt tot een getrouw beeld, van dit voorschrift moet worden afgeweken, onder opgaaf hiervan en vermelding van de redenen en het effect op het vermogen, de financiële positie en het resultaat. Voor het bestuursverslag is in de regel over het te verstrekken getrouwe overzicht bepaald dat dit overzicht een evenwichtige en omvattende analyse moet geven van de ontwikkeling en resultaten van de werkzaamheid van de organisatie en haar positie, in overeenstemming met de omvang en complexiteit van de werkzaamheid.

Door middel van de jaarrekening en het bestuursverslag wordt door de verslaggevende organisatie verantwoording afgelegd aan hen die daarop aanspraak hebben.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.