7.8 Aantasting van besluiten

In de volgende onderdelen wordt gekeken op welke wijze en op welke gronden besluiten kunnen worden aangetast. Grof gezegd kunnen besluiten worden vernietigd (vernietigbare besluiten) of kan de nietigheid ervan worden ingeroepen (nietige besluiten). Eerst komen aan bod de nietige besluiten en daarna de vernietigbare besluiten. Ook wordt stilgestaan bij de wijze waarop zij geheeld kunnen worden.

7.8.1 Nietige besluiten en bekrachtiging

Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat is genomen in strijd met de wet of de statuten is nietig, tenzij uit de wet zelf wat anders voortvloeit (art. 2:14 lid 1).

Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, p. 297 e.v., noemt de volgende voorbeelden van nietige besluiten:
– besluiten tot ontheffing van aandeelhouders van hun stortingsplicht, tot oplegging van extra verplichtingen aan een aandeelhouder boven de storting op zijn aandelen, tot uitgifte van aandelen boven het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, tot benoeming van een rechtspersoon tot commissaris en tot fusie van een vennootschap met een stichting waarbij deze in de vennootschap verdwijnt;
– besluiten in strijd met het doel van de rechtspersoon. Van Schilfgaarde memoreert daarbij art. 2:7 dat spreekt over vernietigbaarheid maar is van mening dat deze bepaling is geschreven voor externe tot een wederpartij gerichte rechtshandelingen.

Strijdigheid met de statuten valt wat moeilijker te beoordelen dan strijd met de wet. Subjectieve bedoelingen van de makers van de statuten blijven bij de beoordeling buiten beschouwing. Van Schilfgaarde hierover: ‘Feitelijke omstandigheden,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.