7.7 Bijzondere besluiten

Besluiten genomen door organen van de vennootschap kunnen betrekking hebben op talloze onderwerpen. Te veel om op te noemen laat staan hier te bespreken. Voor enkele bijzondere besluiten wordt hier een uitzondering gemaakt.

7.7.1 Inleiding

Bij besluiten tot het ontslaan van een statutair bestuurder en een statutenwijziging wordt hierna in het bijzonder even stil gestaan. Kapitaalvermindering en de zogenaamde euro-omzetting van aandelen worden daarbij gerekend tot de statutenwijziging en krijgen ook elders in dit handboek ruimschoots aandacht. (Voor de kapitaalvermindering zie onderdeel: 6.5 en voor de omzetting van gulden naar de euro zie onderdeel 7.4.)
In de volgende onderdelen wordt kort stilgestaan bij de vraag welke bijzondere voorwaarden in acht moeten worden genomen bij een besluit tot ontslag van een bestuurder en een besluit tot wijziging van de statuten.

7.7.2 Ontslag statutair bestuurder

Per rechtspersoon zal worden stilgestaan bij de bijzondere voorschriften die (kunnen) gelden voor een besluit tot ontslag van een bestuurder. Eerst wordt gekeken naar de vereniging (met in begrip van de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij) vervolgens naar de stichting en ten slotte naar de regels die gelden voor het ontslag van een bestuurder van een kapitaalvennootschap.

7.7.2.1 Ontslag bestuurder van een vereniging

Art. 2:37 lid 6 vertelt dat een bestuurder kan worden ontslagen door het orgaan van de vereniging dat hem ook heeft benoemd. Bestuurders benoemd door de algemene ledenvergadering kunnen ook door deze algemene vergadering weer worden ontslagen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.