7.6 Bestuursbesluit

In de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk werd vooral gekeken naar besluitvorming in de vergadering van aandeelhouders en de ledenvergadering. Nu komen besluiten natuurlijk ook veelvuldig voor binnen andere organen van rechtspersonen. Te denken valt hierbij onder andere aan de raad van commissarissen, andere toezicht houden colleges, commissies en bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Omdat het bestuur van de rechtspersonen in de praktijk een belangrijke plaats inneemt, wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de besluitvorming binnen dit orgaan (MODEL 7.6A).

7.6.1 Inleiding

Voor de vereniging (inclusief de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) is het bestuur geregeld in art. 2:44. Voor de stichting in art. 2:291. Het bestuur van de NV treffen we aan in art. 2:129 en van de BV in art. 2:239.
In deze artikelen worden de taken en bevoegdheden van het bestuur genoemd. In de leden 2 van art. 2:44 en art. 2:291 wordt voor de vereniging en de stichting aandacht besteed aan de besluitvorming binnen het bestuur van deze rechtspersonen. Het gaat hier om de bevoegdheid van het bestuur te besluiten tot het aangaan van bepaalde zware rechtshandelingen.

Voor overige besluiten wordt door de wetgever niet gesproken en zal men de statuten van deze rechtspersonen dienen te raadplegen om te zien of er bijzondere voorwaarden gelden. De hiervoor door de wet genoemde rechtshandelingen betreffen het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en overeenkomsten waarbij de vereniging of stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.