7.4 Verslaglegging

Voor de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij staat in art. 2:98 lid 2 dat de voorzitter en secretaris als zodanig ook optreden bij de algemene ledenvergadering. Normaal gesproken maakt de secretaris notulen van de vergadering. De statuten kunnen hiervoor nadere regels geven (MODEL 7.4A).

Voor de NV (art. 2:120 lid 4) en de BV (art. 2:230 lid 4) geeft de wet een belangrijke taak aan het bestuur van de vennootschap ter zake van de vastlegging van tijdens de vergadering genomen besluiten. Het bestuur is verplicht van de genomen besluiten aantekening te houden, lees: vast te leggen. Niet vastleggen ervan is zelfs een economisch delict. Het besluit blijft overigens geldig. Voor wat betreft het maken van notulen van de vergadering zwijgt de wet. Wanneer de statuten dit ook verder doen, blijft het bestuur hiervoor verantwoordelijk. De lijst van de genomen besluiten dient voor de aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage te liggen.

Het bestuur van een rechtspersoon kan er voor kiezen om de bewijskracht van het verslag van een vergadering of van de besluitenlijst te versterken door deze op te nemen in een door een notaris opgemaakte proces-verbaal akte.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.