7.2 Bijeenroepen algemene vergadering

In de navolgende paragrafen wordt de bijeenroeping besproken van de algemene vergaderingen van leden (bij de vereniging en de coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij) en aandeelhouders (bij de BV/NV). Met name wordt gekeken hoe er een vergadering bijeen wordt geroepen en wie er uitgenodigd dienen te worden.

Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij
Voor de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering van de vereniging en via de schakelbepaling van art. 2:53a, ook de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, geeft de wet in art. 2:41 de spelregels. Hoofdregel is dat het bestuur de algemene vergadering van de leden bijeenroept. Daarnaast kan deze bevoegdheid door de statuten ook aan anderen worden toegewezen.
Het bestuur kan een vergadering bijeenroepen wanneer het dit wenselijk oordeelt maar kan er ook door de wet of de statuten toe worden verplicht. Verder is het bestuur verplicht om op verzoek van ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering of een zoveel geringer aantal als bij de statuten bepaald, een algemene vergadering bijeenroepen. De vergadering moet dan binnen vier weken na indiening van het verzoek worden gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping door het bestuur binnen 14 dagen geen gehoor wordt gegeven, dan mogen de verzoekers zelf een vergadering bijeenroepen. Dat moet dan gebeuren op dezelfde wijze als waarop het bestuur dit zou moeten doen of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de betreffende rechtspersoon gevestigd is,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.