7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal aan de orde komen de besluitvorming bij rechtspersonen. Bedoeld zijn hier alle privaatrechtelijke rechtspersonen. Het onderwerp besluitvorming kwam ook al even aan de orde in onderdeel 1.7. In dit hoofdstuk wordt het nader uitgewerkt.
Naast statuten en reglementen die respectievelijk de organisatie van een rechtspersoon bevatten en regels geven voor een onbepaald aantal van gevallen, komt men ook besluiten tegen. Besluiten worden genomen door de organen van de rechtspersoon. Waar statuten en reglementen een meer abstract karakter dragen zien besluiten op een specifiek geval of hebben zij betrekking op een bepaald aantal gelijksoortige gevallen.
Dit onderdeel behandelt de wijze waarop besluiten tot stand komen, de geldigheid ervan en hoe ze aangetast kunnen worden.

Deze voor de praktijk niet onbelangrijke materie wordt voor alle soorten van (privaatrechtelijke)rechtspersonen geregeld in titel 1 van boek 2 over de algemene bepalingen en om precies te zijn in de art. 2:12 tot en met art. 2:16.
Voor een uitvoerige beschouwing van het besluit als rechtshandeling van de vennootschap (rechtspersoon) zie: Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, p. 289 e.v.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.