15.2 Interne aansprakelijkheid

15.2.1 Onbehoorlijke taakvervulling

15.2.1.1 Art. 2:9

15.2.1.1.1 Inleiding

De rechtspositie van bestuurders van rechtspersonen is dikwijls tweeledig. Allereerst bestaat er een functionele, rechtspersonenrechtelijke relatie tussen bestuurder en rechtspersoon. Daarnaast kan er ook een contractuele relatie zijn. Ontvangt de bestuurder een salaris, dan is veelal sprake van een arbeidsovereenkomst (art. 7:610 e.v.). De contractuele relatie tussen rechtspersoon en commissaris, voor wie dezelfde tweeledigheid geldt, is in beginsel te duiden als een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 e.v.). Zowel de functionele als de contractuele relatie brengt mee dat een bestuurder tegenover de rechtspersoon aansprakelijk kan zijn wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hem opgedragen taak. Zo is een werknemer tegenover de werkgever verplicht zijn werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en in het algemeen datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten. De werknemer is voor door hem in de vervulling van zijn dienstbetrekking aan de werkgever toegebrachte schade echter pas aansprakelijk indien die schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Zie art. 7:661. Dit is niet dezelfde norm als die van art. 2:9. Zie recentelijk ook de Conclusie van A-G Spier voor HR 1 april 2016, JOR 2016, 264 (Stichting Atal-Medial). Nog iets anders ligt het voor de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed werknemer in acht nemen (art. 7:401) en is ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht jegens de opdrachtgever aansprakelijk (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.