6.3 Pandrecht

6.3.1 Inleiding pandrecht

Pandrecht is een beperkt recht, dat strekt tot verhaal boven andere schuldeisers van een vordering tot voldoening van een geldsom op de daaraan onderworpen goederen (art. 3:227 lid 1). Het pandrecht op een zaak strekt zich uit over al hetgeen tot de eigendom van de zaak behoort (art. 3:227 lid 2).

Het pandrecht is ook een afhankelijk recht (art. 3:7), wat inhoudt dat het eindigt als de vordering tot zekerheid waarvan het was gevestigd vervalt. Het is bovendien een nevenrecht (art. 6:142), zodat het overgaat op een nieuwe schuldeiser als gevolg van de verkrijging van die vordering.

In dit onderdeel wordt het vestigen van een pandrecht op aandelen op naam van een BV behandeld. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op het vestigen van pandrecht op aandelen op naam van een NV.
Aandelen kunnen worden verpand, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:89/art. 2:198). In de statuten kan de bevoegdheid tot verpanding van aandelen dus worden beperkt, door bijvoorbeeld voor te schrijven dat daarvoor de goedkeuring van een bepaald vennootschapsorgaan vereist is, of worden uitgesloten. De vestiging van een pandrecht in strijd met een statutaire bepaling welke de vestiging van een pandrecht op aandelen beperkt of uitsluit, is nietig wegens beschikkingsonbevoegdheid van de aandeelhouder (art. 3:84 lid 1).

Voor de vestiging van een pandrecht op aandelen op naam is een daartoe bestemde voor een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.