6.1 Uitgifte van aandelen op naam

6.1.1 Uitgifte van aandelen op naam bij oprichting (zie ook onderdeel 2.4.2.3)

Uitgifte van aandelen op naam kan geschieden bij oprichting van de vennootschap en na oprichting van de vennootschap. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de uitgifte van aandelen op naam bij oprichting.

Indien aandelen (op naam) bij de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven is geen afzonderlijke akte vereist (art. 2:86 lid 1/art. 2:196 lid 1 laatste zin) en geschiedt deze bij de akte van oprichting (art. 2:93 lid 4/art. 2:203 lid 4). De akte van oprichting kan alleen in de Nederlandse taal luiden (art. 2:65/art. 2:176) (zie onderdeel 2.4.2).
Bij de oprichting van een NV of BV kunnen aandelen uitgegeven worden aan de oprichter maar ook (eventueel met uitzondering van de oprichter) aan anderen (art. 2:64 lid 2/art. 2:175 lid 2, tweede zin); van hem/hen moeten in de akte van oprichting de in art. 2:86 lid 2/art. 2:196 lid 2 onder b. en c. genoemde gegevens vermeld worden met het aantal en de soort van de door hen genomen aandelen in de oprichtingsakte genoemd worden en het daarop gestorte bedrag (art. 2:67 lid 1/art. 2:178 lid 1). De laatstbedoelden moeten ook de akte van oprichting of de schriftelijke volmacht daartoe (art. 2:65/art. 2:176 tweede zin) tekenen (zie hierover nader onderdeel 2.4.2.1.1).

Ingevolge art. 2:67/art. 2:178 lid 1 vermeldt de akte van oprichting het bedrag van het geplaatste kapitaal en van het gestorte gedeelte daarvan. Zijn er verschillende soorten aandelen dan worden de bedragen van het geplaatste en gestorte kapitaal uitgesplitst per soort.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.