6.9 Diversen (curatele, faillissement, art. 1:166 etc.)

6.9.1 Curatele

Indien een van de echtgenoten onder curatele staat, kan deze slechts met toestemming van de curator tijdens huwelijk huwelijkse voorwaarden maken of wijzigen (art. 1:118).

De curandus is in beginsel handelingsonbekwaam, voor zover de wet niet anders bepaalt (art. 1:381). Art. 1:118 is een van die wettelijke uitzonderingen op de hoofdregel.
Dit artikel maakt geen onderscheid naar de gronden waarop de curatele is verleend. De curandus is bekwaam om zelf de rechtshandelingen die met het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden verband houden te verrichten. Dit betekent dat hij ook als verzoeker in rechte kan optreden en als formele procespartij kan worden beschouwd. Hij heeft alleen de toestemming van de curator nodig. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om de kantonrechter vervangende toestemming te vragen.
De behandelaar dient de schriftelijke toestemming van de curator aan het verzoekschrift te hechten. Ook in de akte zal van de toestemming van de curator moeten blijken, bij voorkeur doordat hij in persoon in de akte verschijnt en deze ten blijke van zijn toestemming ondertekent.
De behandelaar moet zich er in dit geval uiteraard van vergewissen of de curandus zijn wil kan bepalen en de strekking van de rechtshandelingen kan overzien en begrijpt. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de echtgenoot van de curandus die bij het maken van de huwelijkse voorwaarden als wederpartij optreedt ook de curator is die toestemming moet geven. Juist in die situaties worden extra oplettendheid en voorlichting van de behandelaar gevraagd.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.