6.3 De bespreking

6.3.1 Samenstelling van het vermogen

Tijdens de bespreking op kantoor dient door de behandelaar inzicht te worden verkregen in de omvang en samenstelling van het vermogen van beide echtgenoten. Hierbij zal hij aan de orde stellen dat er evenwicht in de financiële verhouding tussen de echtelieden dient te bestaan. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de vraag of er door de wijziging van de huwelijksvoorwaarden gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat. Voorts zal hij informeren waar het vermogen vandaan komt, bijvoorbeeld of er vermogen uit schenking of erfenissen afkomstig is en of daar uitsluitingsclausules aan verbonden zijn.

6.3.2 Inventarisatie geldende huwelijksvoorwaarden

Voordat gesproken en geadviseerd kan worden over de nieuwe huwelijksvoorwaarden, dient de inhoud van de huidige huwelijksvermogensvoorwaarden in kaart gebracht te worden. De inhoud kan volstrekt duidelijk zijn, maar het is ook mogelijk dat bepaalde passages voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn en dat tussen partijen beslissingen genomen moeten worden die bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd moeten worden. Hetzelfde geldt voor eventuele gewijzigde (bijvoorbeeld fiscale) wetgeving: wat heeft dit voor consequenties voor de bestaande huwelijksvoorwaarden?

6.3.3 Redenen voor het invoeren of wijzigen van huwelijksvoorwaarden

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom echtgenoten huwelijksvoorwaarden willen invoeren of wijzigen. Met het oog op een goede advisering is het van groot belang in kaart te brengen wat deze redenen precies zijn. Het is belangrijk na te gaan of de beweegredenen van beide echtgenoten met elkaar overeenkomen en of met een wijziging van de huwelijksvoorwaarden het beoogde resultaat wel gerealiseerd kan worden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.