12.2 Het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905

Zoals uit de hiervoor genoemde conflictregelkalender blijkt, zal men ten aanzien van een huwelijk dat is gesloten voor 23 augustus 1977 moeten onderzoeken of het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 hierop van toepassing is. Het formele toepassingsgebied van het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 is af te leiden uit art. 10: ‘Dit verdrag is niet toepasselijk, indien volgens de voorgaande artikelen de wet die zou moeten toegepast worden, niet die zou zijn van een contracterende Staat’, gelezen in samenhang met art. 2 en art. 5, waarin wordt bepaald dat de nationale wet van de man ten tijde van huwelijkssluiting het huwelijksvermogensregime der echtgenoten beheerst (hebben de echtgenoten huwelijksvoorwaarden staande huwelijk gemaakt, dan beheerst het recht van hun gemeenschappelijke nationaliteit ten tijde van het maken van deze voorwaarden de innerlijke geldigheid en de gevolgen daarvan). Volgens de heersende leer (bevestigd in HR 19 maart 1993, NJ 1994/187) dienen deze bepalingen zo te worden uitgelegd dat het verdrag niet toepasselijk is wanneer het ingevolge art. 2 of art. 5 aangewezen recht het recht is van een niet-verdragsluitende staat. Omgekeerd betekent dit dat het verdrag in beginsel moet worden toegepast als de toepasselijke nationale wet die van een verdragsstaat is. In beginsel, want deze verplichting gaat niet zover dat het verdrag zou moeten worden toegepast op huwelijken die noch door de plaats van voltrekking, noch door de nationaliteit van de echtgenoten voor of na het huwelijk, met een van de verdragsluitende staten is verbonden. Art. 10 verplicht een verdragsstaat derhalve niet om de verdragsregeling toe te passen op een eigen onderdaan wanneer het huwelijk verder niet (bijvoorbeeld door de nationaliteit van de vrouw) is verbonden met een medeverdragsstaat.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.