12.1 Algemeen

Het Nederlandse internationaal huwelijksvermogensrecht heeft met name in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt. De laatste jaren is het echter een redelijk rustig bezit geweest. Genoemde ontwikkelingen zijn onder andere een door de Hoge Raad in 1976 (Chelouche/ Van Leer) nieuw geformuleerde commune conflictregel, de opzegging in 1977 van het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905, en de inwerkingtreding in 1992 van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Het naast elkaar bestaan van deze verschillende conflictregels maakt de toepassing van het Nederlandse internationaal huwelijksvermogensrecht lastig. Voordat het toepasselijke huwelijksvermogensrecht kan worden aangewezen, moet eerst worden bepaald welke conflictregels van toepassing zijn. Op 29 januari 2019 zal daaraan een nieuw stelsel van verwijzingsregels worden toegevoegd. Met ingang van die datum wordt namelijk de Verordening Huwelijksvermogensstelsels van toepassing. De verordening is van toepassing op echtgenoten die op of na deze datum in het huwelijk treden, danwel staande huwelijk een rechtskeuze uitbrengen.

Vijf categorieën huwelijken kunnen dan worden onderscheiden die zich in de volgende zestrapsconflictregelkalender laten vatten:

1. Een voor 23 augustus 1977 gesloten huwelijk hetwelk valt onder het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 (Stb. 1912, 285) wordt beheerst door de in dit verdrag neergelegde conflictregel.
2. Een voor 10 december 1976 gesloten huwelijk hetwelk niet valt onder het verdrag van 1905 wordt beheerst door de conflictregel neergelegd in het Chelouche/Van Leer-arrest (HR 10 december 1976, NJ 1977, 275), tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven om van dit beginsel af te wijken (HR 7 april 1989,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.