10.15 Noodtestamenten


10.15.1 Inleiding

In exceptionele gevallen versoepelt het erfrecht de regels die toezien op het maken van een uiterste wil. Deze ‘noodtestamenten’ zijn geen alledaagse kost. Hieronder volgt een beknopte weergave van deze bijzondere uiterste willen.


10.15.2 Militaire noodtestamenten

Uit art. 4:98 lid 1 blijkt dat in geval van oorlog of burgeroorlog militairen en andere tot de krijgsmacht behorende personen een uiterste wil kunnen maken ten overstaan van een officier van de krijgsmacht. Deze mogelijkheid blijft bestaan, totdat de Koning heeft vastgesteld dat voor de toepassing van die bepaling de oorlog of de burgeroorlog als geëindigd moet worden beschouwd, aldus art. 4:100 lid 1.

Ook buiten het geval van oorlog of burgeroorlog kan op deze wijze een uiterste wil worden gemaakt door militairen en andere personen, die behoren tot een gedeelte van de krijgsmacht dat is aangewezen ter deelneming aan een militaire expeditie, ter bestrijding van een vijandelijke macht, ter handhaving van de onzijdigheid van de Staat, tot enig optreden hetzij tot collectieve of individuele zelfverdediging, hetzij tot handhaving of herstel van de internationale orde en veiligheid, of, ten slotte, ter voldoening aan een vordering van het bevoegde gezag in geval van oproerige beweging. Op grond van art. 4:100 lid 2 blijft deze mogelijkheid slechts bestaan, totdat op de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze is bekendgemaakt dat de aanwijzing is geëindigd
In krijgsgevangenschap kan in plaats van een officier ook een onderofficier optreden.

Officieren en onderofficieren mogen hun medewerking slechts verlenen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.