4.5 Diverse regelingen

4.5.1 Algemeen

Aan het slot van het samenlevingscontract worden over het algemeen bepalingen opgenomen betreffende de geldigheidsduur van de overeenkomst en de wijze van aanpassing ervan (onderdeel 4.5.3) het toepasselijke recht (onderdeel 4.5.4) en de wijze waarop geschillen worden beslecht (onderdeel 4.5.5). Ook een zogenaamde medische clausule (onderdeel 4.5.2) komt wel voor.

4.5.2 Medische clausule

Het betreft hier een clausule met de strekking dat de partners elkaar over en weer machtigen om medische beslissingen te nemen als zij daartoe zelf niet in staat mochten zijn, al dan niet met de toevoeging dat overleg met de naaste familie dient plaats te vinden.

Het is de vraag of een dergelijke clausule veel toegevoegde waarde heeft, aangezien art. 7:465 lid 3 de medische hulpverlener hoe dan ook al verplicht tot overleg met de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel (de samenwoningspartner dus). Om die reden is ervan afgezien om de bepaling in het modelcontract op te nemen.

Met name het overleg door de partner met de naaste familie, dat in de wettelijke bepalingen omtrent de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet is terug te vinden, kan uiteraard een grote bron van onenigheid worden.

4.5.3 Duur van de overeenkomst; aanpassingen

Een samenlevingscontract is geschreven voor de periode dat er ongehuwd wordt samengewoond, en eindigt dus:
– bij het overlijden van een partner;
– als de samenwoning anders dan door overlijden eindigt (de samenwoners gaan uit elkaar);
– wanneer de partners gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan;

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.