8.5 Huwelijk met internationale aspecten

8.5.1 Algemeen

Bij inwerkingtreding van de Wet Vps op 1 mei 1995 bepaalde art. 1 lid 7 van de Wet Vps:

‘De wet is voorts van toepassing op pensioenen ingevolge een buitenlandse pensioenregeling die niet is een pensioenregeling als bedoeld in de leden 4 tot en met 6 met dien verstande dat een recht op uitbetaling als bedoeld in art. 2 slechts bestaat jegens de andere echtgenoot.’
Met andere bewoordingen is deze bepaling terug te vinden in het huidige lid 8, waarover hierna (zie over de toepasselijkheid van de Wet Vps op een Belgisch pensioen: Hof Amsterdam 14 februari 2012, LJN BV6095).

Op 1 maart 2001 trad in werking: de Wet van 13 december 2000 tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening van pensioenrechten bij scheiding (kortweg: Wet conflictenrecht pensioenverevening, Stb. 2001, 12). Deze wet voegt aan de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (Wet van 20 november 1991, Stb. 1991, 628) art. 10a toe, inhoudende: Of een echtgenoot bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed recht heeft op een gedeelte van de door de andere echtgenoot opgebouwde pensioenrechten, wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten, behoudens art. 1 lid 7 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Per 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime ingetrokken in het kader van het per dezelfde datum ingevoerde Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. Art. 10:51 BW vervangt art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.