8.4 De praktijk van het maken van huwelijkse voorwaarden; het afwijken van de wet

8.4.1 Inleiding: pensioenverevening uitsluiten of van standaardregeling afwijken

De in de Wet Vps opgenomen regeling is van aanvullend recht. De wet voorziet in een pensioendeling in die gevallen waarin tussen de echtgenoten geen afspraken zijn gemaakt omtrent de tijdens de huwelijksjaren opgebouwde pensioenrechten in geval van scheiding (hoofdregel). Partijen kunnen de toepasselijkheid van de wet bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding uitsluiten of daarvan — binnen de grenzen van de wet — afwijken.
Sluiten echtelieden de werking van de Wet Vps uit, dan kunnen zij ook kiezen voor toepassing van de Boon/Van Loon-regels. Binnen het kader van de Wet Vps zijn de mogelijkheden om van de wet af te wijken gelimiteerd. Elk van de — in 2.9 genoemde — keuzes wordt hierna in het kader van de praktijk van het maken van huwelijkse voorwaarden besproken.

8.4.2 Afwijking 1: uitsluiting pensioenverevening

In hun huwelijkse voorwaarden kunnen echtelieden overeenkomen dat zij ‘de toepasselijkheid van de Vereveningswet uitsluiten’. Voor de uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet bij huwelijkse voorwaarden is vereist:
1. de uitdrukkelijke uitsluiting in de akte (art. 2 lid 1 Wet Vps);
2. het binnen twee jaar na de scheiding toezenden van een afschrift (of uittreksel) van de akte huwelijkse voorwaarden aan het uitvoeringsorgaan van de regeling waaraan partijen deelnemen of deelgenomen hebben.

8.4.3 Uitsluiting toepasselijkheid bij huwelijkse voorwaarden

1 .Partijen nemen in de akte van huwelijkse voorwaarden op, dat zij de toepasselijkheid van de Wet Vps en de jurisprudentiële regels van pensioenverrekening (Boon/Van Loon) uitsluiten (zie onderdeel 8.4.4).
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.