8.3 De praktijk van het maken van huwelijkse voorwaarden; de standaardverevening

8.3.1 De handelwijze van de behandelaar in het geval er gekozen wordt voor een verevening conform de wet (standaardverevening)

Hoe gaat de behandelaar te werk bij het opstellen van een regeling van pensioenverevening in de huwelijkse voorwaarden, in het geval partijen kiezen voor een verevening conform de wet?

Strikt genomen is een regeling in de huwelijkse voorwaarden niet noodzakelijk. De regeling is immers van aanvullend recht en is van toepassing als de huwelijkse voorwaarden niet anders bepalen. Om de weloverwogen keuze voor de standaardregeling tot uitdrukking te brengen is het zaak als volgt te werk te gaan:
1. de behandelaar inventariseert de pensioenregelingen waaraan partijen deelnemen of deelgenomen hebben en verifieert of deze worden genoemd in de Wet Vps;
2. de behandelaar neemt in de huwelijkse voorwaarden de in 3.2 genoemde tekst op, in het geval partijen deelnemen aan een regeling die genoemd wordt in de wet;
3. de behandelaar neemt de in 3.3 genoemde tekst op, in het geval partijen ook hun lijfrentes bij scheiding willen verrekenen.

8.3.2 Tekstvoorstel standaardverevening (art. 2 en 3 Wet Vps) (MODEL 8.3.2A)

‘Indien het huwelijk van de echtgenoten door echtscheiding wordt ontbonden danwel indien tussen de echtgenoten de scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken, zullen de door de echtgenoten opgebouwde pensioenaanspraken worden verevend conform het in de artikelen 2 en 3 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bepaalde.’

8.3.3 Tekstvoorstel verrekening lijfrentes bij scheiding (MODEL 8.3.3A)

‘Indien het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding of in geval van scheiding van tafel en bed zal de waarde van aanspraken op periodieke uitkeringen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.