8.2 Algemeen deel: wat houdt pensioenverevening in?

8.2.1 Hoofdregel Wet Vps. Inhoudsopgave

Specifieke eigenschappen van het wettelijk stelsel van pensioenverevening zijn:

1. op het tijdstip van scheiding ontstaat voor de echtgenoot van de pensioengerechtigde een recht op pensioenverevening (zie onderdeel 8.2.2);
2. verevening heeft alleen betrekking op een aantal in de wet limitatief opgesomde pensioenen (zie onderdeel 8.2.3). Op grond van art. 1:94 lid 2 sub b. vallen de pensioenen waarop de Wet Vps van toepassing is alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen, niet in de algehele gemeenschap van goederen en voorheen – op grond van het op 1 januari 2012 vervallen art. 1:122 – evenmin in een beperkte gemeenschap. De uitkeringen op grond van een pensioenregeling als bedoeld in de Wet Vps vallen wél in de gemeenschap (aldus Van Mourik-Verstappen, Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding (2014).

Ook volgens wetsontwerp 28 867, (wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)) vielen gemelde pensioenrechten buiten de gemeenschap. Volgens dat wetsontwerp vielen echter ook de vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, buiten in de gemeenschap.

De Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (Staatsblad 2017, 177) heeft geen inhoudelijke wijziging van art. 1:94 lid 2 sub b. BW tot gevolg gehad;

3. pensioenen die niet in de wet worden genoemd,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.