2.2 Afstammingsrecht


2.2.1 Procedure

2.2.1.1 Erkenning bij notariële akte (art. 1:203 lid 1 aanhef en onder b)

Erkenning kan niet alleen geschieden bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand, maar ook bij notariële akte (art. 1:203 lid 1). De erkenning heeft gevolg vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan (art. 1:203 lid 2), en werkt dus niet terug tot het tijdstip van de geboorte van het kind, zoals het geval is bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (art. 1:207 lid 5). De prenatale erkenning werkt vanaf de geboorte van het kind. Sinds 2003, toen het huidige erfrecht werd ingevoerd, kan erkenning niet langer geschieden bij een notariële akte die een uiterste wilsbeschikking inhoudt. Sinds de invoering van het huidige erfrecht bepaalt art. 20a Wna dat notariële akten die uiterste wilsbeschikkingen inhouden, geen andere rechtshandelingen — dus ook geen erkenning — bevatten. Erkenning onder tijdsbepaling is evenmin mogelijk (Parl. Gesch. Boek 1, p. 568 en Rb. Arnhem, 29 november 1991, NJ 1992/613). Iets anders is dat een erkenning onder omstandigheden kan worden vernietigd (art. 1:205 en 205a). De notaris die een akte van erkenning heeft opgemaakt, zendt onverwijld een afschrift of een uittreksel daarvan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de akte van geboorte van het kind berust (art. 1:20e lid 3) (MODEL 2.2.1.1A).

2.2.1.2 Toestemming tot erkenning

a. Toestemming van de moeder of de vader van het kind beneden zestien jaren (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.