13.1 Civiele rechtspraak inzake familievermogensrecht

13.1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat in onderdeel 13.1 de meest relevante civiele uitspraken op het terrein van het familievermogensrecht. De uitspraken zijn in chronologische volgorde kort weergegeven. De overwegingen van de Hoge Raad zijn veelal letterlijk afgedrukt.

Onderdeel 13.2 bevat de verkorte weergave van relevante tuchtrechtspraak op het terrein van het familievermogensrecht.

13.1.2 Van de Water – Van Hemme

Instantie en vindplaats HR 21 januari 1944, NJ 1944, 120 Trefwoord Conversie, huwelijksvoorwaarden Inhoud Huwelijkse voorwaarden met een voorwaardelijk karakter zijn in strijd met de wet. Conversie is mogelijk. Feiten Van Hemme is op 16 mei 1928 gehuwd met M. van de Water. Tussen partijen waren huwelijkse voorwaarden overeengekomen, inhoudende dat tussen hen zou bestaan de gemeenschap van winst en verlies onder de voorwaarde dat bij overlijden van een van hen geen afkomelingen uit hun huwelijk in leven zouden zijn. M van de Water is op januari 1941 overleden en uit voormeld huwelijk zijn geen kinderen geboren. M. van de Water had bij testament zijn echtgenote uitgesloten als erfgenaam in zijn nalatenschap, terwijl H. van de Water zijn enig erfgenaam is. De weduwe Van Hemme heeft daarop gesteld dat de huwelijkse voorwaarden nietig zijn op grond van strijd met de wet, zodat zij was gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Uitspraak

(…) dat dan ook het bepalen door de aanstaande echtelieden van het goederenstatuut, waarin zij zullen gehuwd zijn, beteekent, dat zij voor den geheelen duur van het huwelijk op een breed terrein – beider geheele vermogen – vastleggen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.