5.3 Partnerschapsvoorwaarden

Art. 1:80b verklaart eenvoudigweg de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van overeenkomstige toepassing op een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en bed bepaalde. Voor voorwaarden van geregistreerd partnerschap, kortweg ook partnerschapsvoorwaarden genoemd, gelden mitsdien dezelfde regels als voor huwelijksvoorwaarden. Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk blijven de overeengekomen partnerschapsvoorwaarden van toepassing, maar dan als huwelijkse voorwaarden.

Voorwaarden van geregistreerd partnerschap kunnen inhoudelijk hetzelfde luiden als huwelijkse voorwaarden. ‘Huwelijk’ wordt ‘geregistreerd partnerschap’ en in plaats van de term ‘echtgenoot’ zal men de term ‘geregistreerd partner’ moeten gebruiken. Tevens zal men de daarmee verband houdende wijzigingen in de tekst van de voorwaarden van geregistreerd partnerschap moeten aanbrengen.

Verder dient men bij de redactie van partnerschapsvoorwaarden alert te zijn op de verschillen in de wijzen waarop een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap kan eindigen. In huwelijkse voorwaarden worden dikwijls afspraken gemaakt over pensioenverevening bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De afspraken over pensioenverevening tussen geregistreerde partners gelden bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Men vergelijke art. 4:8 lid 1 en 2:
Art. 4:8 lid 1. In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners.
Lid 2. Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder:
a. huwelijk: geregistreerd partnerschap;
b. gehuwd: als partner geregistreerd;
c. huwelijksgemeenschap: gemeenschap van een geregistreerd partnerschap;
d.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.