9.8 Schenking lijfrente


9.8.1 Inleiding

Schenking van een lijfrente heeft eveneens een fiscale achtergrond. Mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, is een schenking van lijfrente op de voet van art. 6.38 Wet op de inkomstenbelasting 2001 als persoonsgebonden aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

In dit onderdeel wordt een model schenking lijfrente behandeld (MODEL 9.8.1A). Veel goede doelen werven met deze fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid om te schenken. Veelal zijn via websites volmachten te downloaden waarin volmacht voor een dergelijke schenking kan worden gegeven (MODEL 9.8.1B). Het betreffende goede doel zorgt dan voor het passeren van de notariële akte. De notariële akte is civielrechtelijk weliswaar niet strikt nodig, maar wordt wel door de belastingdienst verlangd voor de aftrekbaarheid van de lijfrente. Van de schenking lijfrente dient aangifte bij de belastingdienst te worden gedaan (MODEL 9.8.1C).

9.8.2 Voorwaarden voor aftrekbaarheid

De belangrijkste voorwaarde is bepaald in art. 6.38 Wet op de inkomstenbelasting 2001: Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Belangrijk is dat uit de akte moet blijken dat het ook daadwerkelijk om een lijfrente moet gaan, dat wil zeggen dat de uitkering van het leven van de schenker of de langstlevende van de schenkers afhankelijk moet zijn. Voorts moet de aanspraak op de lijfrente niet kunnen worden afgekocht, niet door de begiftigde kunnen worden vervreemd en kan de aanspraak evenmin dienen tot voorwerp van zekerheid.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.