9.7 Papieren schenkingen

9.7.1 Inleiding

Papieren schenkingen worden zo genoemd om tot uitdrukking te brengen dat de schenker de beschikkingsmacht over het geschonken bedrag niet daadwerkelijk verliest. Het motief om papieren schenkingen te doen is vrijwel uitsluitend besparing van erfbelasting. Door tijdens leven al gespreid en binnen de vrijgestelde bedragen ten titel van schenking schulden te creëren wordt het saldo van de te zijner tijd te belasten nalatenschap verminderd, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (waarvan de belangrijkste is dat men jaarlijks daadwerkelijk een rente betaalt van 6%). Het vermogen van de ouders wordt als het ware op papier verminderd, zodat minder erfbelasting wordt geheven bij het overlijden van de ouders. Tevens kunnen de schenkingsvrijstellingen optimaal worden benut. Aan papieren schenkingen ligt dan ook niet zelden een estate plan ten grondslag. Papieren schenkingen worden vooral door ouders aan kinderen gedaan, maar kunnen evenzeer tussen andere dan familierelaties toepassing vinden.

In dit onderdeel worden enkele civielrechtelijke en fiscale onderwerpen van de papieren schenking behandeld. Die behandeling geschiedt aan de hand van een model akte van schenking van ouders aan kinderen in twee varianten (MODEL 9.7.1A en MODEL 9.7.1B). Zie de twee hierna in onderdeel 9.7.2 genoemde constructies. Van de schenking dient doorgaans aangifte te worden gedaan (MODEL 9.7.1C). Vgl. voor de fiscale aspecten onderdeel 11.8.10.

Belangrijk is het arrest van HR 9 december 2011, onderdeel 13.1.162 (LJN BU7268, VN 2011/66.25), waar werd beslist dat de schenking op papier onder de schenkingen ter zake des doods valt.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.