11.5 Winst uit onderneming

In het kader van dit handboek wordt ingegaan op winst uit onderneming in relatie tot partners.

Belastbare winst uit onderneming wordt in box 1 belast. Dit is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek (zie art. 3.2 Wet IB 2001). Als ondernemer wordt aangemerkt de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (art. 3.4 Wet IB 2001). Ook het zelfstandig uitgeoefende beroep valt onder het begrip onderneming.

In beginsel wordt de fiscale positie van de partner niet geraakt doordat de belastingplichtige een onderneming drijft. De ondernemer wordt belast voor winst uit onderneming uit de IB-onderneming. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat als een ondernemer gaat huwen in gemeenschap van goederen, de boedelmenging geen fiscale gevolgen heeft voor de winst uit onderneming. De vermogensbestanddelen die tot het ondernemingsvermogen behoren, worden aan de IB-ondernemer toegerekend. Op grond van het nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018 blijft een voorhuwelijkse onderneming tot het privévermogen van deze echtgenoot behoren.

Als de partner meewerkt in de onderneming, heeft dit wel fiscale gevolgen.

In fiscale zin wordt een onderscheid gemaakt tussen de meewerkende partner die hiervoor geen beloning ontvangt (hiervoor bestaat de meewerkaftrek), de partner die als vennoot optreedt (man-vrouw-firma), de partner die werknemer is en de partner die kapitaal (medegerechtigde) of vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan de onderneming van de belastingplichtige (terbeschikkingstellingsregeling). Op deze onderwerpen wordt hierna ingegaan.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.