11.2 Fiscale partners

Sinds 1 januari 2011 is voor de toepassing van alle belastingwetten in art. 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) een basispartnerbegrip opgenomen. In aanvulling hierop bevat art. 1.2 Wet IB 2001 een aantal uitbreidingen op en beperkingen van het uniforme partnerbegrip die specifiek gelden voor de toepassing van de Wet IB 2001.


11.2.1 Basispartnerbegrip AWR

Op grond van art. 5a AWR worden als partner aangemerkt gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwde meerderjarige samenwoners met een notarieel samenlevingscontract die staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland (lid 1).

Degene die gedurende een deel van het kalenderjaar als partner wordt aangemerkt, wordt ook als partner aangemerkt voor de andere perioden van het kalenderjaar, voor zover hij in die perioden op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen (lid 2). Dit betekent dat als belastingplichtigen al het hele jaar samenwonen, maar in de loop van een kalenderjaar een notarieel samenlevingscontract aangaan of trouwen, zij voor de toepassing van art. 5a AWR het hele jaar als partner kwalificeren. Hetzelfde geldt bij het verbreken van een samenlevingscontract of in het kader van een echtscheiding, zolang de belastingplichtigen op hetzelfde adres ingeschreven blijven. Pas als een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is ingediend én men niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staat ingeschreven, is niet langer sprake van partnerschap (lid 4).

Een persoon die van tafel en bed is gescheiden,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.