7.5 Het echtscheidingsconvenant

7.5.1 Inleiding

Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst, waarin (ex-)echtgenoten de rechtsgevolgen van hun echtscheiding regelen. Deze overeenkomst is vergelijkbaar met de beëindigingsovereenkomst van geregistreerde partners van art. 1:80c onder c jo. 80d. Praktisch alles wat in het navolgende geschreven wordt voor het echtscheidingsconvenant geldt ook voor de beëindigingsovereenkomst van geregistreerde partners.

Het convenant is de juridische vormgeving van de zakelijke overeenkomst tussen partijen.

De wet gaat uit van het sluiten van dergelijke overeenkomsten, zie onder andere de art. 1:158, 159 en 159a. De overeenkomst kan tijdens het huwelijk worden gesloten, maar ook nog na de totstandkoming van de echtscheiding. De overeenkomst kan zelfs rechtsgeldig vóór het sluiten van het huwelijk worden gesloten, mits de inhoud ervan geen afbreuk doet aan dwingende elementen van het huwelijk. Dat laatste geldt bij voorbeeld wel voor een nihilbeding, aldus de Hoge Raad. Men kan niet al vóór het sluiten van het huwelijk afstand doen van alimentatie, omdat daarmee een ander huwelijkstype wordt gecreëerd (HR 7 maart 1980, NJ 1980/363 en HR 12 januari 1996, NJ 1996/352). Zie hierover ook onderdeel 7.5.4.10.

Een van de redenen voor partijen om een echtscheidingsconvenant te sluiten is het voorkomen van extra procedures in de toekomst. Partijen geven elkaar op deze wijze zoveel mogelijk zekerheid voor de toekomst.

7.5.1.1 Globale inhoud van het convenant

In de overeenkomst kunnen afspraken over de te volgen procedure voor de beëindiging van het huwelijk worden opgenomen, een regeling voor de financiële afwikkeling van het huwelijk,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.