7.4 Onderzoek registers

Startpunt van het juridische werk is inventarisatie. Hiervoor zijn in Nederland vele registers, al dan niet openbaar.

Iedere behandelaar zal een juist beeld moeten krijgen van een dossier. Op de eerste plaats worden gegevens door de cliënt zelf aangeleverd. Om de door een partij verstrekte gegevens te kunnen controleren en om met zekerheid antwoord te kunnen geven op de vraag wie gerechtigd is tot een vermogensbestanddeel, zijn recherches in registers vereist.

Belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden zijn:
– welke vermogensrechten behoren tot de te verdelen (beperkte) huwelijksgemeenschap;
– wie is tot welk vermogensrecht gerechtigd; en
– waar blijkt deze gerechtigdheid uit?

De behandelaar is verplicht alle benodigde registers te raadplegen om een juist beeld te krijgen van de door de cliënt verstrekte gegevens en zo het dossier op te bouwen.

7.4.1 De registers van de burgerlijke stand

In elke gemeente zijn registers van de burgerlijke stand aanwezig.

Dit zijn (zie art. 1:17 lid 1 BW) registers van:
– geboorten;
– huwelijken;
– geregistreerd partnerschappen; en
– overlijden.

In beginsel zijn de akten uit de burgerlijke stand openbaar.
Het zijn gegevens van natuurlijke personen (burgers) die in de betreffende gemeente woonachtig zijn. De gegevens staan ter beschikking van de burger zelf, overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, en ook het notariaat.
Een uittreksel of afschrift van een akte van geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of overlijden kan een ieder aan de ambtenaar die belast is met de uitgifte van deze akten vragen (art.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.