3.5 Checklist: Beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen

3.1 en 3.1.1 De drie beschermingsmaatregelen in grote lijnen en de volmacht


3.2 Beschermingsbewind

3.2.1 – 3.2.2 wanneer is een bewind geïndiceerd, wanneer kan met een notariële volmacht of een levenstestament worden volstaan, het aanvragen van een bewind, het toetsen van de wilsbekwaamheid van de rechthebbende;

3.2.2.1 – 3.2.2.3 verzoekschrift en bijlagen met bevoegde rechter;

3.2.3 – 3.2.3.3 omvang bewind, benoeming bewindvoerder, professionele bewindvoerders;

3.2.4 – 3.2.4.5 verplichtingen, taken en bevoegdheden van de bewindvoerder; bescherming van derden te goeder trouw; ruime mogelijkheden verhaal schulden; beperkte bescherming bewind;

3.2.4.6 – 3.2.4.8 rekening en verantwoording bewindvoerder; afdracht goederen; positie erfgenamen t.a.v. eindrekening bewindvoerder; beloning het hoogst voor bewindvoerders die aan de kwaliteitseisen voldoen;

3.2.5.1 – 3.2.5.2 einde taak bewindvoerder o.a. door ontslag en einde beschermingsbewind.


3.3 Curatele

3.3.1 twee gronden voor curatele en verschil in rechtsgevolgen;

3.3.2.1 – 3.3.2.2 verzoekers van een curatele, rechtspleging en bevoegde rechter;

3.3.2.3 provisioneel bewind als voorlopige curatele;

3.3.3.1 handelingsonbekwaamheid van de curandus en uitzonderingen daarop met name bij niet-vermogensrechtelijke aangelegenheden;

3.3.3.2 benoeming curator; natuurlijk of rechtspersoon, soms twee curatoren; taak curator;

3.3.3.3 bepalingen voogdijbewind van overeenkomstige toepassing; toezicht door kantonrechter, periodieke en eindrekening als bij bewind; beloning volgens Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

3.3.4 einde taak curator o.a. door ontslag en eind curatele, bij vervanging van curatele door beschermingsbewind en/of mentorschap is niet vereist dat de grond voor de curatele niet meer bestaat;

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.