3.2 Beschermingsbewind

3.2.1 Wanneer is een beschermingsbewind geïndiceerd?

Bewindvoering heeft als doel bescherming te bieden aan meerderjarigen die op grond van hun lichamelijke en/of geestelijke toestand of vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden niet in staat zijn de eigen vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Bij de beoordeling of de gronden voor onderbewindstelling aanwezig zijn, zal de kantonrechter niet alleen letten op de medische gronden maar ook de leefomstandigheden van de rechthebbende betrekken in zijn oordeel.

Een deskundigenverklaring is niet vereist indien de kantonrechter op grond van onderzoek van de overige stukken en het eventuele onderzoek ter zitting zich ervan kan vergewissen dat de gronden voor bewindvoering aanwezig zijn. Een deskundigenverklaring kan nuttig zijn indien deze aan de kantonrechter helderheid verschaft over hetgeen hij voor zijn beoordeling dient te weten en tevens inzicht kan verschaffen in het verwachte verloop van het ziektebeeld. Bij de invoering van titel 19 werd aanvankelijk de medische noodzaak als vereiste sterk benadrukt. Deze voorwaarde wordt allengs minder stringent gehanteerd. Dit komt mede doordat de groep personen die een beroep doen op het beschermingsbewind, is gewijzigd. Het gaat niet alleen meer om hoogbejaarde personen of psychiatrische patiënten maar ook om meerderjarigen die doorlopend schulden maken en als gevolg hiervan de eigen vermogensrechtelijke belangen niet meer voldoende kunnen behartigen. De stijging van het aantal beschermingsbewinden wordt mede veroorzaakt door de groei van het aantal bewinden met schulden. Eind 2016 waren er 326.100 meerderjarigen met een beschermingsbewind. Het aantal lopende beschermingsbewinden over de jaren 2010-2016 was 105.400,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.