15.8 Lexicon

NEDERLANDS

SPAANS

aanwas

derecho de acrecer

advocaat

abogado

algehele gemeenschap van goederen

comunidad universal de bienes

belastingadviseur

asesor fiscal

belastingdienst

hacienda

beneficiaire aanvaarding

aceptación a beneficio de inventario

Beperkte gemeenschap van goederen

régimen de gananciales

bevolkingsregister

padrón

bewijs van inschrijving in de gemeente

empadronamiento, certificado de

bezwaarde

fiduciario

blote eigendom

nuda propiedad

boete

multa

Burgerlijk Wetboek

Código Civil

burgerlijke stand

registro civil

Centraal Testamenten Register

registro central de últimas voluntades

erfbelasting

Impuesto de sucesiones – ISD

erfgenaam

heredero

Europese Erfrecht Verordening

Reglamento Europeo de Sucesiones

Europese erfrechtverklaring

Certificado Europeo de Sucesiones

Europese Huwelijksvermogensrecht Verordening

Reglamento europeo de regímenes matrimoniales

Europese partnerschapsrecht verordening

Reglamento europeo de parejas de hecho

executeur

albacea

extra legitieme portie

mejora

gemeentelijke meerwaardebelasting

plusvalía municipal

gemiddelde belastingdruk

tipo medio de gravamen

gescheiden vermogens

separación de bienes

huwelijkse voorwaarden

capitulaciones

(huwelijkse) goederengemeenschap

comunidad (matrimonial) de bienes

inboedel

ajuar

inbreng

colación

inkomstenbelasting

IRPF – impuesto sobre la renta

kadastrale waarde

valor catastral

legitieme portie

legítima

legaat

legado

legitieme portie echtgenoot

legitima vidual

legitimaris

heredero forzoso / legitimario

levenslang vruchtgebruik

usufructo vitalicio

nalatenschap

herencia

notaris

notario

notariële akte

escritura (notarial)

ongehuwde samenwoning

pareja de hecho

onterving

desheredación

overledene

fallecido / causante

plaatsvervulling

derecho de representación

proces verbaal akte

acta

recht van gebruik en bewoning

derecho de habitación

rechtbank

juzgado

rechter

juez

rechterlijk uitspraak

sentencia judicial

schenking

donación

schenkbelasting

Impuesto de donaciones –

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.