15.6 Echtscheiding

15.6.1 Ontbinding (huwelijkse) goederengemeenschap

Echtparen die in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn, kunnen vrijwillig hun huwelijksregime omzetten in een ander regime of hun huwelijksgoederengemeenschap ontbinden. Vervolgens kunnen de goederen die zich in de goederengemeenschap bevinden verdeeld worden. Deze verdeling moet in een notariële akte gebeuren. Om tot deze verdeling over te gaan, moeten de (ex-) echtgenoten bij de Spaanse notaris aantonen dat zij ondertussen een gescheiden goederenregime hebben. (Anders zouden de te verdelen goederen weer opnieuw in de gemeenschap terechtkomen.) Het aantonen kan door het overhandigen van een echtscheidingsconvenant, of het overhandigen van de nieuwe huwelijksevoorwaarden, al dan niet met een verdelingsakte. De Spaanse notaris is volgens zijn IPR-regels competent om voor Nederlanders een akte van huwelijksvoorwaarden op te stellen. Het feit dat voor het tekenen van deze akte volgens de Nederlands rechtsregels in bepaalde gevallen toestemming van de Nederlandse rechter nodig is, is in Spanje niet relevant.

Hypotheek
Indien na een ontbinding van een goederengemeenschap een Spaans onroerend goed aan één van de partijen wordt toebedeeld en dit onroerende goed met een hypotheek belast is, dan kan in de akte van verdeling worden opgenomen dat de hypotheek door de echtgenoot die het onroerend goed verkrijgt wordt overgenomen. Dat betekent dat civielrechtelijk de verantwoordelijkheid voor de betaling bij deze echtgenoot terecht komt. Een Spaanse bank zal zelden meewerken aan de tenaamstelling van de hypotheek op naam van alleen deze echtgenoot. Het terugbrengen van twee partijen naar één partij zal door de bank in de regel niet aanvaard worden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.