9.4 Rechtspraak erfrecht

9.4.1 Inleiding

In dit onderdeel worden uitspraken op het terrein van het erfrecht in chronologische volgorde kort weergegeven. De overwegingen van de Hoge Raad zijn veelal letterlijk weergegeven.
Door de invoering van het nieuwe erfrecht zijn niet alle uitspraken even relevant meer. Zo zullen de uitspraken inzake de legitieme portie aan belang afnemen. Desalniettemin zijn ze niet geheel onbelangrijk geworden: via het overgangsrecht zullen de oude regels nog enige tijd van belang blijven en blijft de jurisprudentie daarover mitsdien ook nog relevant. De meeste recente uitspraken zijn, behalve via de reguliere jurisprudentie-uitgaven, ook via www.rechtspraak.nl integraal in te zien.

9.4.2 Uitspraken

9.4.2.1 Dubbele villa

Instantie en vindplaatsHR 3 april 1914, NJ 1914, p. 721TrefwoordKoopoptie, overnemingsbeding, uiterste wilsbeschikkingInhoudIs een koopoptie of overnemingsbeding werkend bij overlijden van de eerststervende een uiterste wilsbeschikking?FeitenBroekman en Snoeck gaan op 6 maart 1908 over tot verdeling van twee hen in eigendom toekomende villa’s te Hilversum. Ieder krijgt de door hem bewoonde villa toegedeeld. Bij de verdeling wordt afgesproken dat bij overlijden van één van hen, de langstlevende het recht heeft de aan de eerststervende toegedeelde villa te kopen voor de prijs waarvoor het in de verdeling was betrokken. De langstlevende moet zich echter binnen drie maanden na overlijden over de uitoefening van dit recht verklaren. Op 6 april overlijdt Broekman. Hij was in gemeenschap van goederen getrouwd. Zijn echtgenote weigert de bij de verdeling gemaakte afspraak na te komen. Zij stelt dat een verplichting met een dergelijke inhoud slechts bij uiterste wil aan erfgenamen kan worden opgelegd.Uitspraak[…] dat de beslissing omtrent de beteekenis van de tusschen wijlen Broekman en den verweerder tot stand gekomen overeenkomst is feitelijk,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.