9.2 Notarieel tuchtrecht inzake boedelafwikkeling

De hierna volgende uitspraken zijn in chronologische volgorde opgenomen. Een uitspraak bestaat steeds uit: naam, trefwoorden, een korte aanduiding, de feiten, de uitspraak en tussen haakjes de vindplaats. Alles is geparafraseerd aangehaald. Opgemerkt zij dat niet alle uitspraken thans nog even relevant zijn. Bedacht moet worden dat de uitspraken moeten worden gezien in de tijd waarin ze zijn gedaan. Ook tuchtrechtspraak maakt een ontwikkeling door. Dat geldt zeker gelet op de invoering van de nieuwe Wet op het notarisambt in 1999. Zo is het thans niet meer verplicht testamenten in aanwezigheid van getuigen te passeren. Men kan daarvoor niet meer worden ontzet uit het ambt. Desalniettemin zijn ze toch opgenomen. De regel dat het structureel niet voldoen aan voor de geldigheid van testamenten gestelde wettelijke eisen, ontzetting uit het ambt tot gevolg kan hebben, is met de invoering van de nieuwe notariswet immers niet afgeschaft.
De uittreksels zijn allemaal afkomstig uit de vakbladen en van de site www.rechtspraak.nl. De vindplaats is steeds vermeld. In het WPNR zijn de uitspraken gepubliceerd door achtereenvolgens: J. van Slooten, mevr. A.J. van Erk en H.M. Sasse en W.A.M. Jacobse, alsmede B.C.M. Waaijer.
De uittreksels zijn noodzakelijkerwijs selecties van belangrijke passages uit de betreffende uitspraken, veelal in hoogste instantie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uitspraak van de Kamer in betreffende zaken niet of nauwelijks is vermeld als het een zaak betreft die in hoogste instantie door het Hof te Amsterdam is beslecht. Niet alle gegevens konden worden achterhaald; vaak was de betreffende uitspraak slechts marginaal in het WPNR weergegeven,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.