9.1 Analyse tuchtrecht inzake boedelafwikkeling

In twee delen komt hierna het tuchtrecht inzake boedelafwikkeling aan de orde:

– onderdeel 9.1 bevat een thematische analyse van het tuchtrecht;
– onderdeel 9.2 bevat een (chronologische) beknopte weergave van de uitspraken.

Onderdeel 9.1 is als volgt opgebouwd. De onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.4 beschrijven de aandachtspunten voor de notaris bij aanvang van de boedelwerkzaamheden. De onderdelen 9.1.5 tot en met 9.1.11 beschrijven de algemene notariële uitgangspunten en verplichtingen bij de boedelafwikkeling zoals voortvarend handelen en het voorkomen van de schijn van partijdigheid. In de onderdelen 9.1.12 tot en met 9.1.21 wordt aandacht besteed aan de concrete boedelwerkzaamheden van de notaris. De onderdelen 9.1.22 en 9.1.23 besteden tot slot aandacht aan fouten en het formele tuchtrecht. Vanwege de samenhang met boedelafwikkeling, bevatten de onderdelen 9.1.9.8 en 9.1.9.9 nog de aandachtspunten bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid en onafhankelijke wilsvorming van cliënten bij het passeren van testamenten.

Telkens wordt het deelonderwerp in het kopje vermeld, waarna een samenvatting van de belangrijkste tuchtrechtelijke normen op dat gebied volgt. Daarna zijn zeer beknopt de relevante uitspraken weergegeven, met een verwijzing naar hun uitgebreidere behandeling in onderdeel 9.2. Het is mogelijk dat door deze opzet enkele uitspraken op meer plaatsen tegelijk zijn afgedrukt, maar deze overlap is te prefereren boven het opnemen van vele verwijzingen die de lezer tijdrovend speurwerk opleveren.
Van de meest recente uitspraken is het zogenaamde ECLI weergegeven. Via dit nummer kan de geanonimiseerde uitspraak worden gezocht op internet. Op www.tuchtrecht.nl staan de geanonimiseerde uitspraken van de voormalige Kamers van Toezicht (sinds 1 januari 2013 de Kamers voor het Notariaat).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.