10.2 IPR en erfrecht

10.2.1 Internationale aspecten

Zoals al eerder gememoreerd, dient het internationaal privaatrecht ertoe internationale gevallen in rechtens goede banen te leiden. Het conflictenrecht geeft antwoord op de vraag welk recht op het voorliggende internationale geval dient te worden toegepast. Deze vraag is echter slechts relevant indien er ook daadwerkelijk van een internationaal geval gesproken kan worden. Het is daarom van belang internationale aspecten te herkennen en als juridisch relevant te erkennen.

In het internationaal erfrecht kunnen op verschillende vlakken internationale aspecten worden gevonden. In de eerste plaats zijn er de aspecten die verband houden met de (persoon van de) erflater. Het internationale karakter kan dan gelegen zijn in diens nationaliteit, diens (laatste) woonplaats, diens (laatste) gewone verblijfplaats of de plaats van zijn overlijden. Nationaliteit, woonplaats en gewone verblijfplaats kunnen ook van de kant van de erfgenamen een internationaal karakter geven aan de erfopvolging. Ten slotte kan ook de plaats van ligging van de bestanddelen van de nalatenschap een internationaal aspect van de boedel vormen.

Indien er een of meer internationale aspecten aanwezig zijn, dient zich de vraag aan welk recht moet worden toegepast. De Nederlandse notaris moet zich daarbij in eerste instantie door het Nederlandse internationaal privaatrecht laten leiden. Vaak is echter ook het buitenlandse internationaal privaatrecht voor de uitkomst van belang. Dit geldt zeker voor gevallen waarin voor de afwikkeling van de nalatenschap in het buitenland de medewerking van een buitenlandse rechter of notaris is vereist. Deze autoriteiten zijn namelijk slechts gebonden aan hun eigen regels van internationaal privaatrecht.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.