6.4 Er dreigt een tekort

6.4.1 Inleiding

Het is mogelijk dat er meer schulden zijn dan aanvankelijk werd gedacht of dat het actief minder omvangrijk/waard is, waardoor het saldo negatief dreigt te worden. Afhankelijk van of en, zo ja, hoe de nalatenschap is aanvaard, zal dat de positie van de erfgenamen raken.

Drie mogelijkheden bestaan: er is nog geen keuze uitgebracht, er is zuiver aanvaard, of er is beneficiair aanvaard.

De behandelaar dient dit nieuwe feit direct mede te delen aan de erfgenamen. Hij dient de erfgenamen op de hoogte te stellen van de gevolgen die een eventueel tekort voor hen heeft.

Deze gevolgen hangen af van de stand van zaken van de afwikkeling:
• er is nog geen keuze uitgebracht, zie onderdeel 6.4.2;
• de nalatenschap is zuiver aanvaard, zie onderdeel 6.4.3;
• de nalatenschap is beneficiair aanvaard, zie onderdeel 6.4.4. Onderdeel 6.4.5 handelt over de situatie waarin vanwege opgelegde sublegaten of lasten het legaat per saldo negatief uitpakt.

Het verdient aanbeveling in alle gevallen nalatenschappen beneficiair te aanvaarden, aangezien deze vorm van aanvaarding adequate bescherming biedt tegen nalatenschapsschuldeisers die verhaal op het eigen vermogen van de erfgenaam zoeken. De verplichte werkzaamheden komen vrijwel geheel overeen met de werkzaamheden die bij elke afwikkeling toch al moeten worden verricht. Zie verder hoofdstuk 5, alsmede W.D. Kolkman, Deontologische dilemma’s in het erfrecht, preadvies KNB 2010, onderdeel 3, met name 3.1.3.

Een praktisch probleem vormt in menige boedel de na het overlijden verschuldigde hypotheekrente (die een aanvankelijk positieve boedel negatief kan maken).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.