6.22 Termijnen

In dit onderdeel is getracht de in het erfrecht voorkomende termijnen te rubriceren in:
• Onderwerpen;
• Lengte van de termijnen.

Onderwerpen
In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Algemene bepalingen;
• Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot;
• De andere wettelijke rechten;
• Uiterste wilsbeschikkingen;
• De legitieme portie;
• Vorm van uiterste willen;
• Legaten;
• Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde;
• Executeurs;
• Bewind;
• Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen;
• Vereffening van de nalatenschap overeenkomstig afdeling 4.6.3.
Binnen de onderwerpen is een onderverdeling aangebracht naar de soort termijn (vervaltermijnen, verjaringstermijnen en overige termijnen). Bij elk onderwerp wordt het desbetreffende artikel genoemd en wordt ingegaan op de lengte van de termijn, de eventuele mogelijkheid tot verlenging en/of stuiting en het gevolg van het einde van de termijn.

Lengte van de termijnen
In het tweede deel worden de termijnen gerubriceerd naar lengte:
• 3 maanden na overlijden van de erflater;
• 6 maanden na overlijden van de erflater;
• 9 maanden na overlijden van de erflater;
• 1 jaar na overlijden van de erflater;
• 1 tot 2 jaar na overlijden van de erflater;
• 3 jaar na overlijden van de erflater;
• 5 jaar na overlijden van de erflater;
• langer dan 5 jaar na overlijden van de erflater;

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.