14.3 Successierecht

14.3.1 Grondslagen voor de heffing van Frans successierecht

Met heffing van Frans successierecht moet rekening worden gehouden in de navolgende situaties:
a. De erflater woonde in Frankrijk op het moment van zijn overlijden. In dat geval is zijn gehele nalatenschap, waar ter wereld ook gelegen, onderworpen aan de heffing van het Franse successierecht.
b. De erflater woonde in Nederland op het moment van zijn overlijden maar bezat vermogen gelegen in Frankrijk. Alsdan is Frans successierecht verschuldigd over het in Frankrijk gelegen vermogen.
c. De erflater woonde in Nederland en had geen vermogen in Frankrijk, maar de erfgenaam of legataris was woonachtig in Frankrijk op het moment van openvallen van de nalatenschap. Woonde de erfgenaam/legataris van de voorafgaande tien jaren meer dan zes jaren in Frankrijk dan is door de betreffende erfgenaam/legataris Frans successierecht verschuldigd over al hetgeen hij uit de nalatenschap verkrijgt.

14.3.2 Definiëring Frans vermogen

Het vermogen dat vanuit Frans perspectief wordt gezien als Frans vermogen voor de heffing van Frans successierecht bestaat uit:
– roerende zaken gelegen in Frankrijk;
– onroerende zaken gelegen in Frankrijk, en rechten daarop;
– vorderingen op in Frankrijk woonachtige of in Frankrijk gevestigde (rechts)personen;
– aandelen in Franse vennootschappen;
– aandelen in niet-Franse vennootschappen wanneer het actief van deze vennootschappen Franse goederen omvat die voor meer dan 50% bestaan uit in Frankrijk gelegen onroerende zaken of rechten daarop; Frans successierecht wordt geheven over het percentage van het vermogen dat bestaat uit Franse onroerende zaken of rechten daarop (buiten beschouwing blijven de onroerende zaken in Frankrijk (en rechten daarop) die door de rechtspersoon zelf worden gebruikt in het kader van zijn eigen industriële,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.