7.12 De eigen woning

7.12.1 De eigen woning in de inkomstenbelasting

Belastbare inkomsten uit eigen woning worden voor de heffing van inkomstenbelasting meegenomen in box 1. Er is gekozen voor de fiscale behandeling van de eigen woning bij de inkomsten uit werk, zodat de rente betaald voor de eigenwoningschuld in aftrek kan worden gebracht op het progressief belaste inkomen. Een kapitaalverzekering die is afgesloten voor 1 januari 2013 met het oog op de aflossing van de eigenwoningschuld, kan onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als een kapitaalverzekering eigen woning. Met ingang van 1 januari 2013 kan niet langer belastingvrij worden gespaard in box 1, de art. 3.116 t/m 3.119 Wet IB 2001 inzake de kapitaalverzekering, spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning zijn vervallen. Voor bestaande kapitaalverzekeringen e.d. is overgangsrecht opgenomen (art. 10bis.2 t/m 10bis.9 Wet IB 2001).

Onder een eigen woning wordt verstaan (een gedeelte van) een woning die de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat (art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001). De woning moet krachtens eigendom of krachtens een erfrechtelijk verkregen recht van vruchtgebruik (of recht van gebruik en van bewoning) aan de belastingplichtige toebehoren. Onder eigendom wordt mede begrepen economische eigendom of een lidmaatschapsrecht van een woningcorporatie. Vereist is verder dat de belastingplichtige of zijn partner de voordelen van de woning geniet, de kosten en lasten van de woning op de belastingplichtige of zijn partner drukken en de waardeverandering van de woning de belastingplichtige of zijn partner grotendeels (voor 50% of meer) aangaat (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.