7.11 Resultaat uit overige werkzaamheden; terbeschikkingstelling

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijk bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon opleveren.
De Wet IB 2001 omschrijft in de art. 3.91 en 3.92 een aantal gevallen van rendabel maken van vermogensbestanddelen en wijst deze aan als overige werkzaamheid. De beschreven vorm van rendabel maken leidt aldus tot in box 1 belast inkomen. Het gaat om vormen van rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan de onderneming van een met de belastingplichtige verbonden persoon, aan een kapitaalvennootschap van een verbonden persoon (zie art. 3.91 lid 2 sub b en c Wet IB 2001) of aan de ‘eigen’ BV.
Bij art. 3.91 Wet IB 2001 gaat het kort gezegd om het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon of aan een samenwerkingsverband waarvan een verbonden persoon deel uitmaakt, voor zover deze die vermogensbestanddelen aanwendt voor het behalen van belastbare winst uit onderneming of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
In art. 3.92 Wet IB 2001 gaat het kort gezegd om het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft. Een aanmerkelijk belang uitsluitend op grond van de meesleepregeling of de meetrekregeling (zie onderdeel 7.10.6.5) leidt overigens niet tot een terbeschikkingstelling. Ook hier wordt een terbeschikkingstelling aan een samenwerkingsverband waarvan een vennootschap als in de vorige zin omschreven deel uitmaakt onder de terbeschikkingstellingsregeling gebracht.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.