13.5 Fiscale aspecten van de boedelafwikkeling

13.5.1 Inleiding

In Engeland, evenals in Nederland, hebben het overlijden van een erflater en de afwikkeling van zijn nalatenschap een aantal fiscale gevolgen. Hieronder wordt dan ook ingegaan op de belangrijkste fiscale aspecten die voor de personal representatives en de solicitor – en in iets mindere mate de erfgenamen – van belang zijn.

In verband met de aanzienlijke verschillen tussen het Nederlandse en het Engelse fiscale recht en erfrecht, wijkt de volgorde hieronder enigszins af van de in onderdeel 7 gehanteerde volgorde. De indeling is als volgt:
– in onderdeel 13.5.2 wordt een korte uitleg gegeven over de fiscale positie van de personal representatives;
– in de onderdelen 13.5.3, 13.5.4 en 13.5.5 worden de meest relevante aspecten van de Engelse successie-, inkomsten- en vervreemdingswinstbelasting uiteengezet;
– de onderdelen 13.5.6, 13.5.7 en 13.5.8 richten zich op de behandeling van bijzondere vermogensbestanddelen in de nalatenschap;
– in onderdeel 13.5.9 wordt een samenvatting gegeven van de Engelse regels ter voorkoming van dubbele belasting;
– tot slot wordt in onderdeel 13.5.10 aandacht besteed aan enige formele aspecten.

13.5.2 Fiscale positie personal representatives

Zoals opgemerkt in onderdeel 13.1.2.2, kent Engeland geen saisine-regel. Bij erflaters overlijden gaat zijn nalatenschap over op zijn personal representatives, dus niet rechtstreeks op de erfgenamen. Dit systeem heeft onder andere tot gevolg dat de personal representatives belastingplichtig zijn voor inkomsten en vervreemdingswinsten van de nalatenschap tijdens de administratieperiode (zie de onderdelen 13.5.4 en 13.5.5).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.