13.1 Inleiding – het Engelse rechtssysteem

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de boedelafwikkeling naar Engels recht vanuit een internationaal perspectief. Zie voor het IPR eveneens Hoofdstuk 10, in het bijzonder onderdeel 10.8 en 10.9.

Duidelijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat het Engelse recht van toepassing is in Engeland, en vooralsnog ook in Wales, die overigens een eigen regering heeft. Schotland en Noord-Ierland maken tevens deel uit van het Verenigd Koninkrijk maar hebben beide een eigen rechtssysteem – dat in dit hoofdstuk buiten beschouwing blijft. Hierop geldt de belangrijke uitzondering dat het Engelse fiscale recht, op een enkele uitzondering na, in het hele Verenigd Koninkrijk van toepassing is. Overigens vallen toekomstige wijzigingen op dit punt niet uit te sluiten.

Hieronder wordt kort stilgestaan bij een aantal bijzondere kenmerken van het Engelse erfrecht ten opzichte van de Nederlandse wet.

13.1.1 Internationaal privaatrecht en Engels erfrecht

De regeling van het internationale erfrecht in Engeland wijkt op een aantal punten af van de Nederlandse regeling (zie onderdeel 10.2). De belangrijkste punten worden hierna kort belicht.

13.1.1.1 Basiskenmerken regeling internationaal erfrecht in Engeland

Splitsingsstelsel
Het Engelse internationaal erfrecht hanteert het splitsingsstelsel. De kwalificatie van een bepaalde zaak als roerend dan wel onroerend geschiedt aan de hand van de lex rei sitae (het recht van de plaats van ligging). Het Engelse recht bepaalt waar een zaak gelegen is.

Het als toepasselijk aangewezen recht beheerst alleen de vererving (succession) van de betreffende deelnalatenschap.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.